Notářský zápis

sepsaný dne dvanáctého června roku dva tisíce čtrnáct (12. 6. 2014) jménem JUDr. Martiny Herzánové, notářky se sídlem v Praze, v její notářské kanceláři v Praze 1, Na Florenci 35, její zástupkyní JUDr. Janou Kurkovou, notářskou kandidátkou, na základě ust. § 24 odst. 1 zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářského řádu).

Účastnicí je:
paní Dana Zátopková

jejíž totožnost mi byla prokázána, a která prohlašuje, že je způsobilá samostatně právně jednat v rozsahu právního jednání, o kterém je tento notářský zápis, že na její majetek nebyl prohlášen konkurs, není v úpadku, není vůči ní vedeno insolvenční řízení ani jí nejsou známy žádné okolnosti, které by zahájení takového řízení vůči ní odůvodňovaly, že jí nebylo jako osobě povinné doručeno rozhodnutí o nařízení exekuce či návrh na provedení výkonu rozhodnutí, a ani nelze zahájení exekučního řízení, popř. řízení o výkonu rozhodnutí vůči němu důvodně očekávat.

Přítomná účastnice prohlašuje, že je zakladatelem nadačního fondu Nadační fond Dany a Emila Zátopkových se sídlem Praha 7 – Troja, Sádky 795/2b, PSČ 171 00, identifikační číslo 248 23 619, zapsaného v nadačním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle N, vložka 836 (dále též jen „Nadační fond“)

Výpis z nadačního rejstříku ze dne 12. 6. 2014, jímž mi byla prokázána existence Nadačního fondu, je připojen jako příloha tohoto notářského zápisu.
Paní Dana Zátopková prohlašuje, že údaje uvedené v tomto výpisu odpovídají aktuálnímu stavu údajů o Nadačním fondu zapisovaných do nadačního rejstříku.

Přítomná účastnice prohlašuje, že je na základě shora uvedeného oprávněna vykonávat práva zakladatele nadačního fondu Nadační fond Dany a Emila Zátopkových.

Paní Dana Zátopková činí toto právní jednání, kterým je rozhodnutí zakladatele nadačního fondu Nadační fond Dany a Emila Zátopkových

Část první

Paní Dana Zátopková, jako zakladatel nadačního fondu Nadační fond Dany a Emila Zátopkových v souladu s ustanovením § 3049 odst. 3 ve spojení s ustanovením § 3049 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, činí toto rozhodnutí:
mění zakladatelské právní jednání, tedy zakládací listinu Nadačního fondu tak, že dosavadní znění Článku prvního až Článku desátého, a to včetně nadpisů a členění, přičemž nové úplné znění zakládací listiny Nadačního fondu je následující:

Článek první: Název a sídlo nadačního fondu, doba trvání

 1. Název nadačního fondu je Nadační fond Dany a Emila Zátopkových (dále též „Nadační fond“)
 2. Obec, v níž se nadchází sídlo Nadačního fondu je Praha
 3. Doba trvání nadačního fondu se neomezuje a z tohoto důvodu je Nadační fond založen na dobu neurčitou.

Článek druhý: Zakladatel

Zakladatelem Nadačního fondu je paní Dana Zátopková.

Článek třetí: Vymezení účelu, pro který je Nadační fond založen

 1. Nadační fond je zřízen pro dosahování společensky užitečného účelu, zejména k rozvoji duchovních hodnot, ochraně lidských práv a jejích humanitárních hodnot, kulturních tradic a k rozvoji tělovýchovy a sportu.

  Účelem Nadačního fondu je:

  • Podpora a rozvoj orientace české mládeže na aktivní sportovní činnosti,
  • Podpora zájmu mládeže o atletiku,
  • Trvalé udržování a uchovávaní v paměti národa jejího nejlepšího atleta dvacátého století Emila Zátopka a její manželky Dany Zátopkové jako vzory pro všechny mladé sportovce,
  • Podpora organizátorů atletických závodů nesoucích jména Dany a Emila Zátopkových,
  • Podpora všech sportovních škol v České republice, nesoucích jména Dany a Emila Zátopkových,
  • Činnost zaměřená na ochranu osobnosti Dany Zátopkové a Emila Zátopka,
  • Podpora lidových tradic a kulturních akcí v oblasti regionu Slovácko.
 2. Účel Nadačního fondu bude konkrétně naplňován poskytováním nadačních příspěvků a poradenskou a konzultační činností pro dosahování užitečného společenského účelu dle této zakládací listiny.

Článek čtvrtý: Výše vkladu a správce vkladu

 1. Výše vkladu zakladatele, paní Dany Zátopkové, činí 50.000,- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých) a je vkladem peněžitým. Celý peněžitý vklad zakladatele byl splacen před podáním návrhu na zápis Nadačního fondu do nadačního rejstříku.
 2. Správcem vkladu zakladatele byla do vzniku Nadačního fondu určena paní Dana Zátopková.
 3. Majetek Nadačního fondu tvoří soubor vzniklý z vkladů a darů, jejichž předmět nemusí splňovat předpoklad trvalého výnosu.

Článek pátý: Orgány Nadačního fondu

 1. Správní rada.
  1. Správní rada je statutárním orgánem nadačního fondu.
  2. Působnost správní rady se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) nebo Statutu Nadačního fondu.
  3. Správní rada Nadačního fondu má 3 (slovy: tři) členy.
  4. Funkční období členů správní rady je pětileté, opětovná volba je možná.
  5. Členové správní rady volí ze svého středy předsedu.
  6. Pro volbu členů správní rady platí, že členy správní rady jmenuje správní rada sama s tím, že dvě třetiny členů správní rady navrhuje Český klub olympioniků.
  7. Prvními členy správní rady byli zakladatelem jmenováni:

  Paní Dana Zátopková

  Pan Karel Engel

  Pan Pavel Benc

  1. Předseda správní rady zastupuje Nadační fond vždy společně s jedním členem správní rady. Předseda správní rady spolu s dalším jedním členem správní rady písemná právní jednání, která činí za Nadační fond, podepisují tak, že k názvu Nadačního fondu připojí každý z nich svůj podpis.
  2. Na návrh správní rady lze udělit titul čestný předseda správní rady Nadačního fondu, přičemž s používáním tohoto titulu nejsou spojena žádná zvláštní práva. V případě členství ve správní radě má čestný předseda stejná práva a povinnosti, která náleží členům správní rady podle této nadační listiny, Statutu Nadačního fondu, popř. dalších předpisů.
  3. Správní rada může jmenovat ředitele Nadačního fondu, který bude řídit běžný chod Nadačního fondu.
 2. Revizor.
  1. Revizor je kontrolním orgánem Nadačního fondu.
  2. Působnost revizora se řídí příslušeními ustanoveními občanského zákoníku a Statusem Nadačního fondu.
  3. Prvním revizorem Nadačního fondu byl zakladatelem jmenován pan Jan Vyskočil

Článek šestý: Pravidla pro omezení nákladů

Pravidla pro omezení nákladů Nadačního fondu jsou stanovena Statutem Nadačního fondu.

Článek sedmý: Změna zakládací listiny a změna účelu Nadačního fondu

 1. Zakládací listina nebo účel Nadačního fondu mohou být změněny rozhodnutím zakladatele Nadačního fondu.
 2. Zemře-li zakladatel, je právo na změnu zakládací listiny nebo účelu Nadačního fondu vyhrazeno správní radě. Správní rada není oprávněna změnit Článek první až Článek třetí, je oprávněna je pouze doplnit.

Článek osmý: Právní poměry Nadačního fondu

 1. Právní poměry Nadačního fondu se řídí touto zakládací listinou a v případech jí neupravených příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, a to i v těch případech, o kterých to v předchozích ustanoveních není výslovně stanoveno, ledaže zakládací listina stanoví jinak.
 2. Práva a povinnosti vyplývající z této zakládací listiny se řídí právním pořádkem České republiky.
 3. Nadační fond je řádné zapsán ve veřejném rejstříku.

Článek devátý: Zrušení a likvidace Nadačního fondu.

Není-li trvale možné, aby Nadační fond nadále plnil svůj účel, rozhodne správní rada o zrušení nadačního fondu s likvidací a zvolí likvidátora.

Část druhá

Vyjádření notáře o předpokladech pro sepsání notářského zápisu podle § 70 a 70a zákona č. 358/1992 Sb., notářský řád:
Vzhledem ke skutečnostem uvedeným v tomto notářském zápisu prohlašují, že:

 1. Právní jednání obsažené v tomto notářském zápisu:
  • Je v souladu s právními předpisy, zejména se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
  • Splňuje náležitosti a podmínky stanovené zvláštním právním předpisem, tedy zákonem č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, pro zápis do veřejného rejstříku
 2. Formality stanovené pro zápis do veřejného rejstříku, které mohly být splněny k okamžiku sepsaní tohoto notářského zápisu, byly splněny, a jejich splnění mně bylo doloženo.

 

O tom byl tento notářský zápis sepsán, účastníci přečten, jí v celém rozsahu schválen, a poté přede mnou vlastnoručně podepsán.

Dana Zátopková v.r.